windows 7系统下的问题
shenwuling 2018-03-22 01:19  30天前  194 阅读 5 回复 FinalShell
  1. 经常打开后系统进程已经启动,但是桌面不显示

  2. 输入中文内容命名时仅显示输入法的第一个拼写


  3. 当建立三层目录时已经看不到主机名称了

shenwuling 30天前

有批量需求的很不友好

shenwuling 30天前
1.png

3.png

2.png

shenwuling 30天前

无法上图,无力

shenwuling 30天前

shenwuling 30天前

Powered by HostBuf.com   FinalShell.com